Con cảm ơn hai Sư từ Hồng Ngự Đồng tháp tới THIÊN PHÚ THẠO đặt tượng Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâ

Con cảm ơn hai Sư từ Hồng Ngự Đồng tháp tới THIÊN PHÚ THẠO đặt tượng Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâ

Con cảm ơn hai Sư từ Hồng Ngự Đồng tháp tới THIÊN PHÚ THẠO đặt tượng Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâ

Hai Sư từ Hồng Ngự Đồng tháp tới THIÊN PHÚ THẠO đặt tượng Phật
Con cảm ơn hai Sư từ Hồng Ngự Đồng tháp tới THIÊN PHÚ THẠO đặt tượng Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hữu Thạo
Chia sẻ: