Ngài đã theo Thầy Thiện Mỹ về đồng Nai cùng vị khách Quý tiềm năng hoan hỷ ...

Ngài đã theo Thầy Thiện Mỹ về đồng Nai cùng vị khách Quý tiềm năng hoan hỷ ...

Ngài đã theo Thầy Thiện Mỹ về đồng Nai cùng vị khách Quý tiềm năng hoan hỷ ...

QUÍ THÀY GHÉ ĐẶT TƯỢNG