Con cảm ơn Sư Phụ và sư Minh Đạo ghé thăm Xưởng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con cảm ơn Sư Phụ và sư Minh Đạo ghé thăm Xưởng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con cảm ơn Sư Phụ và sư Minh Đạo ghé thăm Xưởng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

QUÍ THÀY GHÉ ĐẶT TƯỢNG