THƯỢNG ĐẾ TỚI THĂM Sư đến thăm Con lòng hoan hỷ Nâng chén Trà thơm nặng Nghĩa tình Đầu xuân cùn

THƯỢNG ĐẾ TỚI THĂM Sư đến thăm Con lòng hoan hỷ Nâng chén Trà thơm nặng Nghĩa tình Đầu xuân cùn

THƯỢNG ĐẾ TỚI THĂM Sư đến thăm Con lòng hoan hỷ Nâng chén Trà thơm nặng Nghĩa tình Đầu xuân cùn

SƯ CÔ GHÉ ĐẶT TƯỢNG
THƯỢNG ĐẾ TỚI THĂM
Sư đến thăm Con lòng hoan hỷ
Nâng chén Trà thơm nặng Nghĩa tình
Đầu xuân cùng chúc Tâm An lạc
Công việc hạnh thông Phước chất chồng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hữu Thạo
Chia sẻ: