Những tuyệt tác của Nghệ Nhân Ưu Tú Nguyễn Hữu Thạo tại tu viên Tâm không Huyện Củ Chi của sư Cô Nhu

Những tuyệt tác của Nghệ Nhân Ưu Tú Nguyễn Hữu Thạo tại tu viên Tâm không Huyện Củ Chi của sư Cô Nhu

Những tuyệt tác của Nghệ Nhân Ưu Tú Nguyễn Hữu Thạo tại tu viên Tâm không Huyện Củ Chi của sư Cô Nhu

Tu Viên Tâm không Huyện Củ Chi của sư Cô Nhuận Bình
Những tuyệt tác của Nghệ Nhân Ưu Tú Nguyễn Hữu Thạo tại tu viên Tâm không Huyện Củ Chi của sư Cô Nhuận Bình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chia sẻ: