Hai tôn tượng A Nan Đà-Ca Diếp ngài đã xong.tựơng cao 2m chất liệu gỗ gõ đỏ con mời Quý Thầy và mạnh

Hai tôn tượng A Nan Đà-Ca Diếp ngài đã xong.tựơng cao 2m chất liệu gỗ gõ đỏ con mời Quý Thầy và mạnh

Hai tôn tượng A Nan Đà-Ca Diếp ngài đã xong.tựơng cao 2m chất liệu gỗ gõ đỏ con mời Quý Thầy và mạnh