Tượng Ban Phước chất liệu gỗ gõ đỏ cao 2,2m Ngài được thỉnh về Củ Chi chùa Thầy Tâm. Hãy liên hệ v

Tượng Ban Phước chất liệu gỗ gõ đỏ cao 2,2m Ngài được thỉnh về Củ Chi chùa Thầy Tâm. Hãy liên hệ v

Tượng Ban Phước chất liệu gỗ gõ đỏ cao 2,2m Ngài được thỉnh về Củ Chi chùa Thầy Tâm. Hãy liên hệ v