QUAN AM BON SU DIA TANG Tựơng cuả Thượng toạ Thích Nhật từ đã xong. Con kính mời Thầy tới thỉnh. Hãy

QUAN AM BON SU DIA TANG Tựơng cuả Thượng toạ Thích Nhật từ đã xong. Con kính mời Thầy tới thỉnh. Hãy

QUAN AM BON SU DIA TANG Tựơng cuả Thượng toạ Thích Nhật từ đã xong. Con kính mời Thầy tới thỉnh. Hãy