Thiên Phú Thạo thiết kế Thân Quang cho Ngài Bổn Sư mẫu mã này.xin cả nhà cho con ý kiến a! Nam mô b

Thiên Phú Thạo thiết kế Thân Quang cho Ngài Bổn Sư mẫu mã này.xin cả nhà cho con ý kiến a! Nam mô b

Thiên Phú Thạo thiết kế Thân Quang cho Ngài Bổn Sư mẫu mã này.xin cả nhà cho con ý kiến a! Nam mô b