Đựợc Sư phụ Giác Chí Thông thỉnh mẫu Phật nằm từ Ấn Độ về cho Đệ tử làm mẫu tạc hai tượng một bức Cú

Đựợc Sư phụ Giác Chí Thông thỉnh mẫu Phật nằm từ Ấn Độ về cho Đệ tử làm mẫu tạc hai tượng một bức Cú

Đựợc Sư phụ Giác Chí Thông thỉnh mẫu Phật nằm từ Ấn Độ về cho Đệ tử làm mẫu tạc hai tượng một bức Cú