Mẹ đã về chùa Thiên Phước cai lậy Tiền giang xã Phú quý. nơi mà sư Thích Thiện Trung đang ươm mầm Sự

Mẹ đã về chùa Thiên Phước cai lậy Tiền giang xã Phú quý. nơi mà sư Thích Thiện Trung đang ươm mầm Sự

Mẹ đã về chùa Thiên Phước cai lậy Tiền giang xã Phú quý. nơi mà sư Thích Thiện Trung đang ươm mầm Sự