Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang đã hoàn tất. một ngài sẽ thỉnh về pháp viện Minh Đăng Quang còn một Ngài đ

Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang đã hoàn tất. một ngài sẽ thỉnh về pháp viện Minh Đăng Quang còn một Ngài đ

Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang đã hoàn tất. một ngài sẽ thỉnh về pháp viện Minh Đăng Quang còn một Ngài đ