Ngài Địa tạng chất liệu gỗ gõ đỏ đã hoàn tất.con thiết kế Theo mẫu nhựa của Đài Loan Độ bền tuổi thọ

Ngài Địa tạng chất liệu gỗ gõ đỏ đã hoàn tất.con thiết kế Theo mẫu nhựa của Đài Loan Độ bền tuổi thọ

Ngài Địa tạng chất liệu gỗ gõ đỏ đã hoàn tất.con thiết kế Theo mẫu nhựa của Đài Loan Độ bền tuổi thọ

ĐỊA TẠNG

  • ĐỊA TẠNG
  • Mã sản phẩm: DT241120
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 15666
  • Ngài Địa tạng chất liệu gỗ gõ đỏ đã hoàn tất.con thiết kế Theo mẫu nhựa của Đài Loan Độ bền tuổi thọ gấp khoảng 10 lần mẫu nhựa mà giá thành thì bằng hoặc còn thấp hơn! Vì sao vậy?có Thầy hỏi con! Dạ thưa: xưởng THIÊN PHÚ THẠO rộng gần 1000m là xưởng của nhà. Gồm Hai mươi công nhân trong đó có 10 người là những Nghệ Nhân. Ông chủ lại là một Phật Tử tại Chùa Pháp Hạnh - huyện Củ Chi- TPHCM. pháp Danh: Pháp Tâm-NNUT Nguyễn Hữu Thạo trực tiếp bắt tay làm cùng các Nghệ Nhân. lên tượng vừa đẹp,vừa có hồn lại giá thành chỉ bằng tượng nhựa của Đài Loan a! Thông điệp chúng con muốn gửi tác phẩm tượng Phật đẹp tới Chùa bằng những tâm tình của người cơn Phật- những tâm huyết với bàn Tay của các Nghệ Nhân Khuyết tật Câm điếc và tấm lòng Tri ân Dâng Đức Phật Từ bi cứu độ linh hồn họ! Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật. Nam mô quán thế âm bồ tát Nam mô Địa tạng vương bồ tát. Con cảm tạ Quý Thầy Quý Sư đã chắp cánh cho Tâm Nguyện của chúng Con được lan tỏa bay xa.
  • Chia sẻ:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Ngài Địa tng cht liu gđỏ đã hoàn tt.con thiết kế Theo mu nha ca Đài Loan Độ bn tui th gp khong 10 ln mu nha mà giá thành thì bng hoc còn thp hơn!

Vì sao vy?có Thy hi con!

D thưa: xưởng THIÊN PHÚ THO rng gn 1000m là xưởng ca nhà.

Gm Hai mươi công nhân trong đó có 10 người là nhng Ngh Nhân.

Ông ch li là mt Pht T ti Chùa Pháp Hnh - huyn C Chi- TPHCM. pháp Danh: Pháp Tâm-NNUT Nguyn Hu Tho trc tiếp bt tay làm cùng các Ngh Nhân. lên tượng va đẹp,va có hn li giá thành ch bng tượng nha ca Đài Loan a!

Thông đip chúng con mun gi tác phm tượng Pht đẹp ti Chùa bng nhng tâm tình ca người cơn Pht- nhng tâm huyết vi bàn Tay ca các Ngh Nhân Khuyết tt Câm điếc và tm lòng Tri ân Dâng Đức Pht T bi cu độ linh hn h!

Nam mô bn sư thích ca mâu Ni Pht.

Nam mô quán thế âm b tát

Nam mô Địa tng vương b tát.

Con cm t Quý Thy Quý Sư đã chp cánh cho Tâm Nguyn ca chúng Con được lan ta bay xa.

Sản phẩm cùng loại