THIÊN PHÚ THẠO xin trình làng tượng Tổ bồ đề Đạt ma gỗ gõ đỏ cao 1,2m chưa tính đôn. Hãy liên hệ với

THIÊN PHÚ THẠO xin trình làng tượng Tổ bồ đề Đạt ma gỗ gõ đỏ cao 1,2m chưa tính đôn. Hãy liên hệ với

THIÊN PHÚ THẠO xin trình làng tượng Tổ bồ đề Đạt ma gỗ gõ đỏ cao 1,2m chưa tính đôn. Hãy liên hệ với