Tượng tổ kiều Đàm Di chất kiệu gỗ Gõ đỏ cao 140cm hoàn thành phần thô. Hãy liên hệ với chúng con dt:

Tượng tổ kiều Đàm Di chất kiệu gỗ Gõ đỏ cao 140cm hoàn thành phần thô. Hãy liên hệ với chúng con dt:

Tượng tổ kiều Đàm Di chất kiệu gỗ Gõ đỏ cao 140cm hoàn thành phần thô. Hãy liên hệ với chúng con dt: